Ubezpieczenie Onkopensa

ubezpieczenie od zachorowania na nowotwór

Ubezpieczenie Onkopensa to program dodatkowego ubezpieczenia, dedykowany wyłącznie Klientom wykupującym ochronę w ramach Compensa Rodzina, NNW oraz ubezpieczeń rolnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Proste zasady wypłaty świadczenia

W razie zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym zostanie wypłacona kwota w wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej przy zawieraniu umowy.

Dowiedz się więcej i ubezpiecz się – 801 120 000 lub 22 501 61 00

Dla Klientów indywidualnych

Klientom indywidualnym, chcącym objąć ochroną ubezpieczeniową tylko siebie, proponujemy ubezpieczenie Onkopensa jako klauzulę dodatkową do ubezpieczenia NNW.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Osoby ubezpieczające się indywidualnie:

  • od 18. do 60. roku życia – możliwość kontynuowania do 65. roku życia.

Dla osób chcących objąć ubezpieczeniem całą rodzinę

Osobom, które chcą objąć ubezpieczeniem całą rodzinę (w ramach jednej polisy), proponujemy wykupienie ubezpieczenia Onkopensa wraz z ubezpieczeniem Compensa Rodzina lub ubezpieczeniem rolnym.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Rodzice wraz z dziećmi pozostającymi w jednym gospodarstwie domowym:

  • dorośli od 18. do 50. roku życia,
  • dzieci (własne lub przysposobione, pod warunkiem że nie pozostają w związku małżeńskim) do 18. roku życia – bez względu na ich liczbę.

Prosta forma zawarcia umowy

  • Bez badań lekarskich, bez ankiet medycznych.
  • Jedno pytanie w oświadczeniu – czy nie zdiagnozowano nowotworu albo czy nie są obecnie wykonywane badania pod tym kątem (lub osoba zainteresowana ubezpieczeniem nie czeka na wyniki badań).
  • Do wyboru 3 sumy ubezpieczenia – 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł, które ubezpieczony określa przy zawieraniu ubezpieczenia.
  • W pierwszym roku ubezpieczeniowym obowiązuje 6-miesięczna karencja.